Агентство з розвитку вексельного ринку
Громадська організація

Статут

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами членів
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
«АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ
ВЕКСЕЛЬНОГО РИНКУ»

Протокол № 1 від «05» лютого 2018
року

СТАТУТ
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
«АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ВЕКСЕЛЬНОГО РИНКУ»

ідентифікаційний код 39423530
( нова редакція )


Київ – 2018 рік

1. Загальні положення

1.1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ВЕКСЕЛЬНОГО РИНКУ» (далі за текстом – Організація) є громадською організацією спільноти експертів з питань вексельного обігу, створеною відповідно до Конституції України, Закону України «Про громадські об’єднання», що будує свою роботу на принципах добровільності, законності, самоврядування, гласності, рівності прав та обов’язків її членів. Організація створена на основі єдності інтересів і прагнень членів Організації для спільної реалізації ними своїх прав та свобод.

1.2. Найменування Організації:

1.2.1. Повне найменування Українською мовою – ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ВЕКСЕЛЬНОГО РИНКУ»;

1.2.2. Скорочене найменування Українською мовою – ГО «АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ВЕКСЕЛЬНОГО РИНКУ».

1.2.3. Повне найменування Англійською мовою – «AGENCY OF BILL MARKET`S DEVELOPMENT»;

1.2.4. Скорочене найменування Англійською мовою – «AGENCY OF BILL MARKET`S DEVELOPMENT».

1.2.5. Повне найменування Російською мовою – «АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИЮ ВЕКСЕЛЬНОГО РЫНКА»;

1.2.6. Скорочене найменування Російською мовою – «АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИЮ ВЕКСЕЛЬНОГО РЫНКА».

1.3. Діяльність Організації здійснюється у відповідності із Конституцією України, чинним законодавством, іншими нормативно-правовими актами України та цим Статутом.

1.4. Організація взаємодіє з органами державної влади, місцевого самоврядування, громадськими організаціями іншими об’єднаннями громадян, профспілками, фізичними та юридичними особами.

1.5. Державна не відповідає за зобов’язання Організації, а Організація не відповідає за зобов’язання Держави.

1.6. Юридична адреса Організації: 04215, м. Київ, пр. Свободи, б.46, кв.7.

2. Юридичний статус Організації

2.1. Організація набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації, має право від свого імені укладати угоди, набувати майнових та немайнових прав, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем в судах, мати у власності кошти та інше майно.

2.2. Організація веде самостійний баланс, має розрахункові та інші рахунки в установах банків, має бланки, печатки та штампи зі своїм найменуванням та символікою, зразки яких затверджуються Загальними зборами Організації та іншу атрибутику, необхідну для її роботи. Символіка Організації реєструється у встановленому законодавством порядку.

2.3.Для досягнення своєї мети та виконання статутних завдань Організація у встановленому чинним законодавством порядку має право:

 • виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права, необхідні для здійснення статутних завдань Організації;
 • залучати кошти членських внесків, добровільних пожертвувань та інших прибутків від передбаченої законодавством діяльності, а також добровільних внесків від іноземних громадян та організацій на статутну діяльність Організації;
 • представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів в органах влади і місцевого самоврядування відповідно до діючого законодавства;
 • користуватися кредитами державних, комерційних, кооперативних банківських установ та третіх осіб і використовувати передбачені законодавством фінансові операції для забезпечення діяльності;
 • самостійно планувати свою діяльність та здійснювати інші заходи у відповідності до вимог діючого законодавства;
 • вільно розповсюджувати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі) та ідеї; публікувати наукові та методичні результати діяльності організації; проводити інформаційно-роз'яснювальну роботу;
 • звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;
 • одержувати від органів державної влади і управління, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своєї мети і завдань;
 • брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності громадського об'єднання та важливих питань державного і суспільного життя;
 • організовувати та проводити лекторії, круглі столи, семінари, конференції, виставки тощо, консультації із залученням представників громадськості, органів державної влади та місцевого самоврядування, експертів з різних галузей суспільного життя, в т.ч. міжнародних, співпрацювати із ЗМІ;
 • за рішенням відповідних статутних органів Організація може входити до складу інших об'єднань громадян, коаліцій, асоціацій тощо. Також Організація може домовлятися про співпрацю та взаємодопомогу з будь-якими іншими особами;
 • здійснювати відповідно до закону підприємницьку діяльність безпосередньо, або через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства), якщо така діяльність відповідає меті (цілям) громадського об'єднання та сприяє її досягненню;
 • одержувати на умовах оренди або тимчасового безкоштовного користування будівлі, обладнання, транспортні засоби та інше майно, що необхідне для здійснення статутних завдань Організації;
 • здійснювати розробку проектів рішень та проводити громадську експертизу проектів рішень;
 • відкривати рахунки у національній та іноземній валютах в установах банків;
 • проводити масові заходи (збори, мітинги, демонстрації, тощо);
 • мати власну символіку, яка підлягає державній реєстрації у порядку, визначеному законодавством України, популяризувати свою назву та символіку;
 • здійснювати просвітницьку та учбово-методичну діяльність;
 • вступати у спілки та інші об'єднання, що створюються на добровільній основі і сприяють виконанню статутних завдань, в тому числі з іноземними партнерами;
 • обмінюватися інформацією, досвідом та спеціалістами з організаціями зарубіжних країн;
 • для реалізації цілей Організації створювати та реалізувати різноманітні проекти ( у тому числі, за участі партнерів та представників державних органів та недержавних організацій), запроваджувати програми;
 • брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об'єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності у рамках діяльності Організації;
 • брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності";
 • Громадське об'єднання зі статусом юридичної особи, створена ним юридична особа (товариство, підприємство) може бути виконавцем державного замовлення відповідно до закону.

3. Мета, завдання та напрямки діяльності Організації

3.1. Метою діяльності Організації є сприяння забезпеченню прозорого та прогнозованого вексельного обігу для розвитку економіки України.

3.2. Завданнями Організації є:

 • розробка концепції та стратегії розвитку вексельного ринку;
 • визначення необхідної інфраструктури для розвитку прозорого вексельного ринку;
 • вдосконалення законодавства, що регулює обіг векселів в Україні;
 • визначення шляхів зниження фінансових ризиків учасників вексельного ринку;
 • розробка засад створення організованої торгівлі векселями;
 • методологічне забезпечення функціонування вексельного ринку;
 • сприяння створенню позитивного іміджу векселя та сприятливого середовища для активізації вексельного обігу через публічну і прозору діяльність Організації та її активне співробітництво з різними державними, міжнародними установами і організаціями та громадськими і професійними об`єднаннями тощо;
 • сприяння підвищенню ефективності регулювання національного вексельного обігу та створення статистики по векселях для його прогнозованого розвитку;
 • створення експертної спільноти в сфері вексельного права та вексельного обігу, для забезпечення кваліфікованої експертизи в цієї сфері;
 • розробка засад підвищення рівня обізнаності учасників вексельного ринку на рівнях освіти, підвищення кваліфікації і просвітної роботи, та проведення заходів з їх реалізації;
 • захист законних прав та інтересів своїх членів та громадських інтересів у сфері обігу векселів.

3.3. Організація здійснює свою діяльність за такими напрямками:

 • розробка концепції розвитку цивілізованого вексельного ринку в Україні та необхідної інфраструктури для зменшення фінансових ризиків з адаптацією і приведенням їх до вимог та стандартів міжнародного вексельного права;
 • співробітництво з міжнародними фінансовими, юридичними та освітніми організаціями для адаптації міжнародного досвіду та впровадження міжнародних стандартів щодо вексельного ринку України. Створення спільних програм для різних сфер промисловості для розвитку економіки;
 • розробка системи збору статистичних даних щодо обігу векселів в Україні для забезпечення прозорого та прогнозованого регулювання вексельного обігу для розвитку економіки України та її запровадження у практику разом з відповідними державними органами та установами;
 • збір інформації (у т.ч. кількісної, статистичної), необхідної для оцінки обсягів використання векселів в діяльності підприємств та об`єднань та стану вексельного ринку (у т.ч. шляхом здійснення офіційних звернень до відповідних організацій щодо отримання такої інформації);
 • аналіз стану та перспектив розвитку вексельного обігу; здійснення інформаційної підтримки: доведення до користувачів новин законодавства що регулює обіг векселів, оглядів (review) ринку векселів та операцій з векселями в Україні та за кордоном у т.ч. засобами Інтернету, електронної пошти, співпраці з ЗМІ, тощо;
 • моніторинг, аналіз, підготовка і публічне обговорення пропозицій для вдосконалення законодавства, яке регулює вексельний обіг в Україні, його гармонізації і приведення до норм Женевських вексельних конвенцій 1930 р.
 • методологічне забезпечення цивілізованого обігу векселів в Україні: розробка методик, положень, порядків, інструкцій щодо проведення окремих операцій, функціонування та обігу різних видів векселів ( у т.ч. «податкових» чи фінансових векселів), підготовка пропозицій для вдосконалення діючих НПА щодо векселів, розробка методичних матеріалів, підручників типових та спеціалізованих вексельних програм тощо, розробка методики оцінки вартості векселів;
 • розробка програм навчання з вексельної грамоти та вдосконалення знань щодо використання вексельного обігу для розв’язання економічних та юридичних питань діяльності підприємств, установ та організацій різних форм власності в певних сферах діяльності для бакалаврів, магістрів вищих економічних та юридичних закладів, фахівців фондового та фінансового ринку в цілому, тощо;
 • проведення спільно з партнерами семінарів з актуальних питань вексельного обігу для учасників вексельного обігу та бізнесу;
 • проведення навчальних заходів з питань вексельної грамоти на запит державних установ, регуляторів тощо;
 • підготовка матеріалів (текстових, презентаційних та відео) для реалізації просвітницької програми «Вексельна грамота» тощо у ЗМІ та у інші способи;
 • організація та проведення офіційної документарної експертизи дійсності векселів та судової експертизи експертами Організації стосовно операцій з використанням векселів на запит державних органів та представників бізнесу і промисловості з питань вексельного обігу та операцій з векселями відповідно до чинного законодавства;
 • розробка концепції створення, наповнення та експлуатації реєстрів виданих векселів, єдиного державного реєстру обігу векселів, реєстру опротестованих та втрачених векселів для організації прозорого вексельного обігу та зниження фінансових ризиків відповідно до чинного законодавства;
 • впровадження організації і наповнення єдиного державного реєстру виданих векселів та реєстру опротестованих і втрачених векселів відповідно до чинного законодавства;
 • розробка засад створення організованого ринку векселів, розвитку інфраструктури ринку та сприяння його організації і функціонування спільно з наглядовими органами та учасниками ринку;
 • підготовка пропозицій щодо вдосконалення методології фінансового моніторингу операцій з векселями з використанням напрацювань Організації;
 • створення Експертної Ради з питань вексельного ринку для забезпечення високого фахового рівня в діяльності Організації;
 • взаємодії з державними інституціями та установами щодо координації дій в сфері регулювання вексельного обігу в Україні;
 • ініціювання створення Координаційної Ради для забезпечення прозорості регулювання вексельного обігу, підвищення координованості внесення змін до законодавства, врахування потреб бізнесу та високого професійного рівня прийняття рішень щодо регулювання вексельного обігу за участі представників зацікавлених державних органів та установ, наглядових органів, громадських організацій, професійних асоціації на базі Експертної Ради Організації;
 • залучення учасників, операторів та наглядових органів ринку та державних установ до обговорення бізнес-питань, що пов’язані з ефективним використанням векселів в діяльності підприємств, установ та організацій різних форм та супутніх питань і операцій, яки пов’язані з векселями (наприклад, форфейтинг, факторинг) шляхом організації та проведення різноманітних заходів: круглі столи, бізнес-ланчі для висвітлення/дискусій певних питань, сесії: питання-відповіді тощо;
 • надання консалтингових послуг на запит учасників вексельного обігу та вексельного ринку експертами Організації;
 • популяризація векселя та вексельного обігу для збільшення обсягів розрахунків та інших операцій з векселями;
 • розробка методик та механізмів щодо хеджування ризиків пов’язаних з використанням векселів;
 • допомога в представленні інтересів членів Організації в судах різних інстанцій, в тому числі і в інших державах;
 • допомога в представленні інтересів членів Організації в державних органах України;
 • інша діяльність, що відповідає та забезпечує досягнення меті та завданням Організації.

4. Умови і порядок прийому в члени Організації, вибуття з нього

4.1. Членство в Організації є добровільним.

4.2. Членами Організації можуть бути фізичні особи України та іноземних держав, які висловили бажання бути членом Організації та в установленому цим Статутом порядку прийняті до складу членів Організації.

4.3. Прийом в члени Організації здійснюється на підставі заяви. Заява вступника розглядається Правлінням, яке приймає рішення у відповідності з порядком, визначеним у Положенні про членство в Організації. Прийняття членів здійснюється після сплати вступного внеску.

4.4. При виході із членів Організації за її членами не зберігаються права на передане ними майно, в тому числі на повернення сплачених членських внесків.

4.5. Питання щодо прийняття та вибуття членів Організації вирішує Правління Організації. Правління Організації може встановлювати додаткові умови щодо прийняття до складу членів Організації та виключення їх із її складу. Положення про членство затверджується рішенням Правління організації.

4.6. Членство в Організації припиняється у випадках:

 • виходу із Організації за власним бажанням, подавши заяву до Правління;
 • виключення із Організації.

4.7. Члена Організації може бути виключено з Організації за рішенням Правління, у зв’язку із порушенням вимог цього Статуту, або якщо діяльність члена суперечить меті та завданням Організації, інших внутрішніх нормативних документів (актів) Організації, або якщо член втратив зв’язок із Організацією без поважних причин.

5. Права та обов’язки членів Організації

5.1. Усі члени Організації мають рівні права та обов’язки, відповідно внутрішніх документів (актів) Організації .

5.2. Члени Організації мають право:

 • брати участь в діяльності Організації, в управлінні її справами;
 • висловлювати свої думки та пропозиції щодо діяльності Організації;
 • отримувати інформацію про діяльність Організації;
 • звертатись до Організації за допомогою щодо захисту своїх інтересів;
 • отримувати правовий, соціальний захист від Організації;
 • вносити пропозиції щодо напрямків діяльності Організації та її розвитку;
 • вийти із числа членів Організації в будь-який час за власним бажанням.

5.3. Члени Організації зобов’язані:

 • виконувати вимоги цього Статуту;
 • виконувати рішення керівних органів Організації;
 • дбати про зміцнення авторитету Організації, утримуватись від дій, які можуть завдати шкоду законним інтересам Організації та її членам;
 • не розголошувати конфіденційну інформацію щодо діяльності Організації;
 • брати посильну участь в роботі Організації;
 • сплачувати членські внески.

6. Порядок утворення і діяльність керівних органів

6.1. Управління Організацією здійснюють:

 • Загальні Збори Організації - вищий керівний орган;
 • Правління Організації - постійно діючий керівний орган;
 • Ревізійна комісія (Ревізор) - контролюючий орган. Ревізійна комісія створюється згідно внутрішнього Положення про Ревізійну комісію.

6.2. Загальні Збори

6.2.1. Вищим керівним органом Організації є Загальні збори.

6.2.2. Загальні Збори скликаються за мірою необхідності, але не рідше одного разу на рік. Скликання Загальних Зборів може ініціювати Правління Організації, Голова Організації або Члени Організації, в кількості не менше 1/2 її складу. Про проведення Загальних Зборів Голова Організації повідомляє поштовим (або іншим альтернативним) шляхом всіх членів Організації, не пізніше ніж за 7 (сім) днів до їх скликання. Рішення Загальних Зборів оформлюється Протоколом, який підписується головою та секретарем зборів. 6.2.3. До компетенції Загальних Зборів належить:

 • Прийняття і затвердження редакції Статуту Організації, внесення до нього змін та доповнень;
 • розгляд рекомендацій та затвердження звітів поданих Головою Організації, Правлінням та Ревізійною комісією (Ревізором) Організації;
 • прийняття рішення про припинення діяльності Організації;
 • обрання та відкликання Правління та Ревізійної комісії (Ревізора) Організації, затвердження положень стосовно їх діяльності;
 • обрання Голови та Заступників Голови Організації, членів Правління, Голови та членів Ревізійної комісії;
 • визначення та затвердження основних та перспективних напрямків діяльності Організації;
 • затвердження документів, які регламентують правила внутрішнього розпорядку та стосунки в середині Організації, а також взаємодію Організації з іншими організаціями та установами;
 • прийняття рішень про створення установ і організацій для виконання статутних завдань у порядку, встановленому законодавством України;
 • визначення кількості та персонального складу Правління Організації;
 • розгляд будь-яких інших питань стосовно діяльності Організації;
 • реалізація права власності на кошти та майно Організації.

6.2.4. Загальні Збори вважаються правомочними, якщо в них приймають участь не менш як 50% від загальної кількості членів Організації.

6.2.5. Рішення Загальних Зборів приймаються простою більшістю голосів, простим голосуванням але не менш як дві третини від загальної кількості присутніх на Загальних Зборах членів Організації. Прийняття рішень шляхом використання засобів зв’язку не допускається. З питань внесення змін до статуту та прийняття рішення про припинення рішення Загальних Зборів вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як три четвертих членів Загальних зборів Організації. Також трьома четвертими голосів членів Організації приймаються рішення щодо відчуження майна організації на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна організації.

6.2.6. Питання для включення у порядок денний Загальних Зборів подаються до Правління Організації у письмовій формі не пізніше ніж за два тижні до дати проведення Загальних Зборів.

6.2.7. Позачергові Загальні Збори скликаються за ініціативою Ревізійної комісії (Ревізора), Правління Організації.

6.3. Правління Організації

6.3.1. Правління Організації на чолі з Головою Організації є постійно діючим керівним органом Організації, який здійснює керівництво його поточною діяльністю в період між скликаннями Загальних Зборів згідно внутрішнього Положення про Правління Організації.

6.3.2. Правління у своїй діяльності керується законодавством України та цим Статутом.

6.3.3. Кількісний і персональний склад Правління визначається Загальними Зборами. Обирається Правління строком на 3 (три) роки. Ця норма набуває чинності з моменту затвердження нової редакції Статуту.

6.3.4. До компетенції Правління відносяться всі питання діяльності Організації, крім тих, які згідно законодавства України та цього Статуту відносяться до виключної компетенції Загальних Зборів. 6.3.5. До компетенції Правління належить:

 • в попередньому порядку розгляд всіх питань, які підлягають розгляду чи вирішенню Загальними Зборами, підготовка по них відповідних матеріалів;
 • затвердження планів та звітів про їх виконання, щорічного кошторису;
 • кадрові питання;
 • організація ведення бухгалтерського обліку та звітності в організації;
 • прийняття рішення про дату скликання та порядок денний Загальних Зборів Організації;
 • надання на затвердження Загальним Зборам річного звіту Організації;
 • розробка та реалізація планів, проектів, програм та заходів спрямованих на реалізацію статутних цілей та завдань Організації;
 • прийняття рішень щодо прийняття та виключення з членів Організації;
 • затвердження Положення про членство в організації
 • вирішує інші питання щодо діяльності Організації у період між Загальними Зборами;
 • ініціює скликання Загальних Зборів Організації.

6.3.6. Засідання Правління проводяться за мірою необхідності, але не рідше 4 раз на рік за ініціативою Голови Організації або більшості членів Правління Організації.

6.3.7. Засідання Правління визнаються правомочними, якщо в них приймають участь не менш як дві третини членів від загальної кількості членів Правління. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів але не менш як дві третини від загальної кількості присутніх членів Правління Організації. Прийняття рішень шляхом використання засобів зв’язку не допускається. У разі, якщо при голосуванні рівна кількість голосів, то переважне право голосу належатиме Голові Правління. 6.3.8. Правління у своїй діяльності підзвітне Загальним Зборам Організації та щорічно звітує на Загальних Зборах про свою діяльність.

6.4. Голова Організації, Заступники Голови Організації

6.4.1. Голова Організації є керівником Організації та обирається Загальними Зборами (прямим голосуванням, простою більшістю голосів, але не менш, як дві третини загальної кількості присутніх членів Організації строком на три роки та є підзвітним у своїй діяльності Загальним Зборам.

6.4.2. Голова організує виконання рішень Загальних Зборів і Правління та здійснює загальне керівництво і координацію діяльності Правління Організації.

6.4.3. Голова має право без окремої довіреності здійснювати дії від імені Організації, у тому числі:

 • представляти Організацію в її взаємовідносинах з іншими громадськими організаціями, державними та іншими органами і організаціями та установами;
 • відкривати і закривати рахунки в банківських установах;
 • вести переговори і укладати цивільно-правові угоди з правом одноособового їх підпису;
 • видавати довіреності на здійснення дій від імені Організації;
 • підписувати фінансові, банківські, процесуальні, інші документи та ділові папери;
 • ініціює скликання Загальних Зборів;
 • повідомляє членів Організації не пізніше ніж за сім днів про скликання Загальних Зборів Організації.

6.4.4. Заступник Голови Організації підзвітний Голові та Загальним Зборам Організації. 6.4.5. Заступник Голови Організації обирається Загальними зборами (прямим голосуванням), простою більшістю голосів але не менш як дві третини загальної кількості присутніх членів Організації строком на три роки.

6.4.6. У разі відсутності Голови Організації його обов'язки та повноваження виконує Заступник Голови Організації.

6.5. Ревізійна комісія Організації (Ревізор)

6.5.1. Ревізійна комісія (Ревізор) Організації є контролюючим органом Організації. Ревізор – особа, на яку покладені функції контролю за діяльністю Організації.

6.5.2. Ревізійна комісія обирається Загальними Зборами та складається з трьох осіб: Голови комісії та двох членів, які обираються Загальними Зборами строком на три роки. До складу Ревізійної комісії можуть входити члени Правління Організації (окрім Голови). На період становлення Організації (до збільшення кількості членів понад десять осіб) Загальними Зборами призначається Ревізор.

6.5.3. До повноважень Ревізійної комісії (Ревізора) належить:

 • здійснення контролю за діяльністю Організації;
 • перевірка звітів та фінансової документації Організації, підготовка по ним висновків;
 • доступ до всіх документів Організації;
 • проведення ревізії майна Організації;
 • контроль за правильністю витрат коштів Організації за призначенням;
 • ініціювання скликання Загальних Зборів Організації, звіт перед Загальними зборами про свою діяльність раз на рік.

6.5.4. Засідання Ревізійної комісії проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на півріччя. Засідання ревізійної комісії визнаються правомочними, якщо в них приймають участь не менш як дві третини від загальної кількості членів Ревізійної комісії.

6.5.5. Рішення Ревізійної комісії Організації приймаються простою більшістю голосів членів Ревізійної комісії. Прийняття рішень шляхом використання засобів зв’язку не допускається.

6.5.6. Ревізійна комісія (Ревізор) підзвітна Загальним Зборам Організації, яким надаються матеріали перевірок.

6.5.7. Ревізійна комісія (Ревізор) зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних Зборів, якщо постала загроза інтересам Організації або виявлені зловживання з боку посадових осіб Організації.

6.6. Оскарження рішення, дії, бездіяльності керівних органів Організації.

Рішення, дії, бездіяльність керівних органів можуть бути оскаржені будь-яким членом Організації шляхом подання скарги до Голови Правління, яка має бути розглянута протягом місяця на Правлінні , а у разі її не вирішення (не розгляду) - на Загальних зборах. Отримання Головою Правління скарги на рішення, дії, бездіяльність керівних органів Організації є підставою для скликання Правлінням позачергових Загальних зборів. Рішення, дії, бездіяльність Загальних зборів оскаржуються у визначеному законом порядку в судових органах.

7. Принципи діяльності організації.

7.1. Експертна Рада з питань вексельного ринку

7.1.1. Експертна Рада з питань вексельного ринку (ЕРВР) є ключовим робочим органом Організації. Її висновки забезпечують кваліфікований експертний рівень діяльності Організації.

7.1.2. Експертна Рада з питань вексельного ринку (основний склад) обирається установчими Загальними Зборами та складається з трьох осіб: Голови Експертної Ради та двох членів Правління. В подальшому склад ЕРВР формується (змінюється) Правлінням Організації та затверджується Загальними Зборами Організації.

7.1.3. До ЕРВР крім основного складу може входити «акредитований експерт» (або кілька), якщо він є членом Організації.

7.1.4. До повноважень Експертної Ради належить:

 • складання експертних висновків: 1) у діяльності Організації з питань законодавства, концептуального підходу та стратегії розвитку і реформування вексельного ринку, 2) на запити державних органів та організацій, 3) на запити членів Організації та учасників вексельного ринку у рамках консультаційної діяльності Організації;
 • оцінка Проектів у процесі розробки на запит Робочих груп Організації;
 • складання експертних висновків по розроблених Проектах для затвердження Правлінням Організації.

7.2. Партнери Організації.

7.2.1. До Партнерів Організації належать:

 • організації та професійні об`єднання учасників вексельного ринку;
 • українські та іноземні організації, що мають вплив на розвиток та регулювання вексельного обігу;
 • громадські організації України, які мають намір забезпечити захист законних прав своїх членів – учасників вексельного ринку;
 • іноземні донорські організації;
 • навчальні заклади;
 • замовники, консультанти, зовнішні експерти (організації);
 • інші установи та організації, з якими співпрацює Організація;
 • взаємодія з органами державної влади здійснюється на принципах співробітництва.

7.2.2. Партнери можуть бути членами Організації. Статус та принципи взаємодії з Партнерами здійснюється згідно внутрішнього Положення про членство та принципи діяльності Організації, яке затверджується рішенням Правління.

7.3. Проекти Організації.

7.3.1. Діяльність Організації може здійснюватися через реалізацію Проектів, які здійснюються виключно в рамках статутної діяльності Організації. Проекти не є виключними напрямками діяльності Організації.

7.3.2. Перелік Проектів, які потребують реалізації, складаються (формуються, оформляються) членами Правлінням за участю членів організації та затверджується Правлінням.

7.3.3. Керівник Проекту призначається Правлінням. Керівником Проекту може бути член Організації (в тому числі – експерт ЕРВР) або Партнер.

7.3.4. Координація реалізації проектів здійснюється Головою та членами Правління Організації за напрямами згідно внутрішнього Положення про Правління Організації.

7.3.5. По завершенні Проектів вони за наявності позитивного експертного висновку ЕРВР розглядаються та затверджуються Правлінням організації.

7.3.6. Результати по Проектах включаються до річного звіту Організації, який затверджується Загальними Зборами Організації.

7.4. Робочі групи Проектів.

7.4.1. Для реалізації Проектів чи напрямів діяльності Агентства можуть створюватися тимчасові робочі групи (тільки на час роботи над конкретними Проектами, напрямами). Робочі групи (РГ) складаються з представників Організації, Партнерів, зовнішніх експертів відповідних профілів, ентузіастів (приватних осіб з відповідною професійною підготовкою), залучених профільних спеціалістів.

7.4.2. Безпосередня робота РГ над Проектом включає:

 • опрацювання концепції Проекту (ідеї);
 • розробка змісту Проекту, його безпосереднє опрацювання;
 • формування заключних положень та висновків Проекту з урахуванням висновків Експертної Ради;
 • представлення Проекту для затвердження Правлінням Організації.

7.4.3. Проекти затверджуються Правлінням організації за наявності позитивного експертного висновку ЕРВР.

7.4.4. Результати по Проектах включаються до річного звіту Організації, який затверджується Загальними Зборами Організації.

8. Джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна Організації, порядок звітності, контролю, здійснення господарської та іншої комерційної діяльності.

8.1. Організація відповідно до законодавства України, може мати у власності кошти та інше майно, які використовуються для створення матеріальної бази Організації та фінансування виконання її статутних завдань.

Джерелами надходження майна та коштів Організації є:

 • кошти, або майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;
 • членські внески;
 • пасивні доходи тощо.

8.2. Організація набуває права власності на кошти та інше майно, передане їй членами Організації або державою, набуте від вступних та членських внесків, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями (спонсорами), а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах не заборонених законом.

8.3. Право власності Організації на кошти та майно реалізує її вищий статутний орган управління - Загальні Збори. Окремі функції щодо господарського управління коштами та майном Організації можуть бути покладені (делеговані) вищим керівним статутним органом на створені ним органи управління Організації.

8.4. Доходи або майно Організації не підлягають розподілу між їх засновниками або членами, посадовими особами та не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого засновника або члена такої неприбуткової організації, її посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи) та осіб, що пов’язані з ними.

8.5.Доходи (прибутки) Організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

8.6. Організація має право мати спонсорів, які можуть робити добровільні пожертвування на користь Організації в грошовій або іншій формі.

8.7. З метою виконання статутних завдань Організація може здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ та організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств в порядку, встановленому діючим законодавством.

8.8. Організація несе відповідальність за своїми зобов’язаннями усім належним їй на праві власності майном. Члени Організації не несуть відповідальності за зобов’язаннями Організації.

8.9. Організація зобов’язана вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової інспекції та сплачувати до бюджету податки і платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.

8.10. У разі припинення Організації у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду, або зараховані до доходу бюджету.

8.11. Державний контроль за діяльністю Організації здійснюється державними органами у порядку, передбаченому законодавством України.

9. Порядок створення, діяльності та припинення діяльності відокремлених підрозділів громадського об'єднання.

9.1. Організація може мати відокремлені підрозділи.

9.2. Відокремлені підрозділи Організації не є юридичними особами.

9.3. Відокремлені підрозділи Організації створюються та ліквідовуються за рішенням Загальних зборів Організації. Діють на підставі Положення, яке затверджується Загальними зборами Організації.

9.4. Порядок діяльності і ліквідації визначається Положенням про відокремлений підрозділ.

9.5. Відомості про утворення відокремлених підрозділів Організації та повідомлення про їх закриття подаються до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням Організації.

10. Порядок внесення змін і доповнень до статуту Організації.

10.1.Зміни та доповнення до Статуту Організації вносяться за рішенням Загальних Зборів Організації.

10.2. Рішення про внесення змін або доповнень до Статуту приймаються більшістю не менш як у 3/4 голосів, присутніх на загальних зборах членів Організації, якщо інше не встановлено законом.

10.3. Про зміни, внесені загальними Зборами до статутних документів, повідомляється уповноважений орган у встановленому законом порядку.

11. Порядок припинення діяльності Організації і вирішення майнових питань, пов’язаних з її діяльністю.

11.1. Припинення діяльності громадської Організації здійснюється:

1) за рішенням Загальних зборів, шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до іншого громадського об'єднання такого самого статусу, якщо за нього проголосувало не менш як 3/4 голосів присутніх на загальних зборах членів Організації;

2) за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) Організації.

11.2. Вищий орган управління, який прийняв рішення про саморозпуск Організації, створює ліквідаційну комісію або доручає керівному органу здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення Організації як юридичної особи, а також приймає рішення щодо використання коштів та майна Організації після його ліквідації відповідно до статуту.

11.3. У разі саморозпуску організації його майно та кошти після задоволення вимог кредиторів передаються за рішенням Організації на статутні або благодійні цілі іншому (кільком іншим) громадському об'єднанню, а в разі неприйняття такого рішення - зараховуються відповідно до закону до державного або місцевого бюджету.

11.4. З дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про рішення Організації про саморозпуск розпочинається припинення Організації як юридичної особи та набуває повноважень ліквідаційна комісія. З дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про рішення Організації про саморозпуск таке рішення не може бути скасоване Організацією.

11.5. Реорганізація Організації, здійснюється шляхом його приєднання (злиття, об’єднання, інше) до іншого громадського об'єднання такого самого статусу. Реорганізація здійснюється на підставі рішення громадського об'єднання, яке приєднується, про припинення діяльності з приєднанням до іншого об'єднання та рішення громадського об'єднання, до якого приєднуються, про згоду на таке приєднання. У разі реорганізації організації його майно, активи та пасиви передаються правонаступнику.

Голова Зборів Тиховська Н.М.