Агентство з розвитку вексельного ринку
Громадська організація

Положення

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ЧЛЕНСТВО ТА ЧЛЕНСЬКІ ВНЕСКИ
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
« АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ВЕКСЕЛЬНОГО РИНКУ»

Стаття 1. Загальні положення

Положення про членство та членських внесків (далі – "Положення") розроблено у відповідності до Цивільного Кодексу України, Cтатуту ГО « Агентство з розвитку вексельного ринку» (далі - "Агентство").
1.2. Положення визначає порядок вступу до Агентства, права та обов’язки членів Агентства, види, розмір та порядок сплати членських внесків, відповідальність членів Агентства за несплату членських внесків, порядок припинення членства в Агентстві.
1.3. Членами Агентства можуть бути фізичні особи, що визнають Статут Агентства (далі - Статут) та сплатили членський внесок.

Стаття 2. Порядок вступу до Агентства

2.1. Для вступу до Агентства кандидат в члени Агентства має подати на ім’я Голови Правління Агентства Заяву про вступ до Агентства (Додаток №1), до якого додається Анкета кандидата (Додаток № 2), а також наступні документи:

 • анкета (форма, приведена у Додатку № 2);
 • фото 3 х 4;
 • паспорт (копія);
 • довідку про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи (копія).

2.2. Кандидат в члени Агентства може за власним бажанням доповнити пакет документів, що додаються до Заяви іншими документами, наприклад, рекомендований лист, відомостями, що підтверджують його професійний рівень, освіту, тощо.
2.3. Протягом 30 днів з дня надходження вищезазначеної Заяви кандидата з належними документами, Правління Агентства за більшості голосів приймає рішення щодо прийому кандидата в члени Агентства або про відмову.
2.4. У разі позитивного рішення про надання кандидату статусу члена Агентства, йому направляється відповідне повідомлення з пропозицією сплатити щорічний членський внесок.
2.5. Кандидат вважається прийнятим в члени Агентства після внесення ним щорічного членського внеску Агентства.

Стаття 3. Права та обов’язки членів агентства

3.1. Члени Агентства мають наступні права:

 • приймати участь у діяльності Агентства, визначеною Статутом у тому числі:
 • приймати участь у роботі Загальних зборів Агентства (далі – "Загальні збори");
 • обирати та бути обраними в органи управління Агентства;
 • виносити на розгляд Загальних Зборів Агентства пропозиції по всім питанням, що є предметом діяльності Агентства та приймати участь у їх обговоренні та прийняття рішень;
 • приймати участь у діяльності Агентства, в реалізації програм та проектів, що реалізує Агентство;
 • отримувати інформацію про діяльність Агентства шляхом звернення до органів управління Агентства по будь-яким питанням, пов’язаним з діяльністю Агентства.
 • користуватися підтримкою та захистом своїх прав та інтересів зі сторони Агентства, отримувати консультаційну та іншу підтримку.

3.2. Члени Агентства приймають на себе наступні обов’язки:

 • дотримуватися положень діючого законодавства, Статуту Агентства, цього Положення та інших актів, прийнятих органами управління Агентства;
 • вносити членські внески в порядку та в розмірі, передбачених цим Положенням;
 • виконувати рішення, що прийняті органами управління Агентства;
 • активно сприяти діяльності Агентства, що направлена на досягнення цілей передбачених Статутом Агентства;
 • поважати інтереси інших членів Агентства, дотримуватися умов укладених договорів, контрактів, та угод;
 • не розголошувати конфіденційну інформацію про діяльність Агентства, а також не надавати третім особам інформацію, отриману від Агентства.

Стаття 4. Членські внески, размір та порядок їх сплати, відповідальність членів Агентства за несплату внесків

4.1. В Агентстві встановлюються наступні види членських внесків:

 • щорічний членський внесок;
 • цільовий членський внесок;
 • добровільний внесок, та інші надходження.

4.2. Розмір щорічних членських внесків та бюджет їх використання затверджуються щорічно на Загальних Зборах Агентства, виходячи із реальних потреб Агентства. Розмір та умови сплати цільових внесків приймаються Правлінням Агентства, виносяться і затверджуються на Загальні Збори Агентства. Про використання цільових членських, благодійних внесків та інших надходжень Правління Агентства звітує на щорічних Загальних зборах Агентства.
4.3. Оплата членських внесків:
4.3.1. Щорічний членський внесок є обов’язковий до оплати, сплачується Агентству один раз на рік та дає право на членство в Агентстві протягом відповідного календарного року (з 1 січня поточного року по 31 грудня поточного року):

 • для кандидатів у члени Агентства щорічний членський внесок, сплачується протягом 30 календарних днів з дати прийняття Правлінням Агентства рішення про прийом кандидата у члени Агентства;
 • для діючих членів Агентства: щорічний внесок сплачується не пізніше 15 січня відповідного року, але у будь-якому випадку не пізніше ніж 30 календарних днів після затвердження Загальними Зборами Агентства розміру щорічного членського внеску.
 • для кандидатів у члени Агентства щорічний членський внесок, що сплачується після 1 липня – становить 1\2 розміру щорічного членського внеску;
 • для кандидатів у члени Агентства щорічний членський внесок, що сплачується після 1 листопада сплачується у повному обсязі, проте зараховується як сплачений внесок на наступний рік.

4.3.2. Цільовий внесок - є обов’язковим до сплати, розмір, умови та строки оплати визначаються рішенням Правління Агентства, затвердженим Загальними Зборами Агентства.
4.3.3. Благодійний внесок сплачується добровільно особою, що сплачує такий платіж.
4.4. Всі внески до Агентства оплачуються шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок. Обов’язок по оплаті членських внесків вважається виконаним з моменту надходження коштів на поточний рахунок Агентства.
4.5. Грошові кошти, що надійшли від оплати членських внесків (всі види) на користь Агентства є власністю Агентства та використовуються на поточну діяльність Агентства.
4.6. У випадку наявності факту прострочення кандидатом строку оплати членського внеску, що підлягає сплаті при вступі до Агентства, рішення про прийом кандидата до членства в Агентстві автоматично припиняється.
4.7. У виключних випадках, у разі своєчасного звернення члена або кандидата щодо відтермінування платежу щорічного членського внеску, Правління Агентства може індивідуальне прийняти рішення щодо надання індивідуальної відстрочки платежу або зміни граничного строку оплати щорічного членського внеску.
4.8. У випадку прострочення строку оплати щорічного членського внеску діючим членом Агентства понад 30 календарних днів - дія членства в Агентстві автоматично припиняється, поновлення статусу членства відбувається на загальних засадах відповідно до Статті 2 цього Положення.
4.9. У випадку несплати або прострочення цільового внеску членом Агентства Правління виносить питання на Правління щодо тимчасового припинення (призупинення) членства даної особи до моменту виконання таким членом його зобов’язання по оплаті членського внеску або щодо повного припинення його членства в Агентстві.
4.10. Призупинення членства в Агентстві передбачає зупинення використання всіх прав та виконання обов’язків члена Агентства
4.11. Відновлення членства в Агентстві після його призупинення можливе протягом одного місяця з моменту погашення членом Агентства його заборгованості по оплаті членських внесків та відповідного рішення Правління.

Стаття 5. Припинення та призупинення членства в Агентстві

5.1. Членство в Агентстві може бути припинене добровільно за власним бажанням на підставі Заяви члена Агентства, примусово на підставі рішення Правління, а у випадку ліквідації Агентства – на підставі рішення Загальних Зборів про ліквідацію Агентства.
5.2. Член Агентства може бути позбавлений членства з членів Агентства у наступних випадках:

 • порушення порядку оплати членських внесків;
 • порушення положень Статуту, цього Положення та інших внутрішніх актів Агентства;
 • відмови та / або ухилення від виконання обов’язків визначених органами Агентства, прийнятих в межах його компетенції, передбачених Статутом та внутрішніми актами Агентства;
 • порушення членом Агентства своїх зобов’язань прийнятих перед Агентством;
 • здійснення членом Агентства діяльності, що порушує діюче законодавство, або що дискредитує цілі, для досягнення яких було створене Агентство.

5.3. Член Агентства має право оскаржити рішення Правління, щодо його виключення із складу членів Агентства на Загальних Зборах Агентства.
5.4. У випадку виходу члена Агентства добровільно за власним бажанням зі складу членів Агентства або припинення діяльності Агентства оплачені членські внески не повертаються.

Положення про членство в Агентстві (з додатками) (370 Kb)